Predstavitelia vlád a štátov Európskej únie

Dámy a páni,

v čl. 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa píše, že Európska únia „pracuje pre udržateľný rozvoj Európy, ktorý je založený na udržateľnom hospodárskom raste, cenovej stabilite a sociálne trhovom hospodárstve s vysokou konkurencieschopnosťou“.

EÚ okrem toho v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykonáva Spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorej cieľom je okrem iného zabezpečiť „primeranú životnú úroveň vidieckeho obyvateľstva, najmä zvýšením individuálneho príjmu osôb pracujúcich v poľnohospodárstve“. Európska únia deklaruje, že pri stanovovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky je zohľadnený „špecifický charakter poľnohospodárskeho hospodárstva vyplývajúci zo sociálnej štruktúry poľnohospodárstva a štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi jednotlivými poľnohospodárskymi regiónmi“.

Vyššie uvedené princípy, prijaté členskými štátmi EÚ, ktoré sú základom harmonickej európskej spolupráce, boli porušené implementáciou radikálnych požiadaviek obsiahnutých v Európskej zelenej dohode.

Po celej Európe prebiehajú protesty poľnohospodárov, ktorí bojujú nielen za svoje záujmy, ale aj za svoje práva garantované vo vyššie spomínaných právnych aktoch, ktoré sú primárne pre legislatívu Európskeho parlamentu.

Vyzývame preto predstaviteľov vlád všetkých členských štátov EÚ k rozhodným a konkrétnym reakciám zameraným na riešenie problémov európskych poľnohospodárov a občanov:

  1. Požadujeme, aby protestujúcim poľnohospodárom bola poskytnutá sloboda zhromažďovania a neobmedzená sloboda protestovať. Požadujeme tiež prepustenie poľnohospodárov zadržaných počas legálnych protestov a zastavenie trestného konania, ktoré je nástrojom na zastrašovanie demonštrantov.
  2. Požadujeme zvolanie Summitu EÚ venovaného požiadavkám formulovaným protestujúcimi poľnohospodármi. Požadujeme zanechanie fasádnych nástrojov fiktívneho odborného dialógu, ktorého príkladom je „Strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ“, ktorý v januári iniciovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.
  3. Požadujeme racionálne obmedzenie dovozu potravín z krajín mimo EÚ na základe konkrétnych kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.
  4. Požadujeme, aby Európska rada prijala rozhodnutie vedúce k odstúpeniu inštitúcií EÚ od implementácie prvkov Európskej zelenej dohody, ktoré znižujú konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a ohrozujú efektivitu európskeho poľnohospodárstva a jeho schopnosť uživiť obyvateľov Európy. Ide najmä o prvky vedúce k radikálnemu nárastu nákladov na elektrickú energiu, hnojivá a požiadavky na infraštruktúru. Požadujeme, aby EÚ preskúmala všetky právne akty prijaté v rámci Európskej zelenej dohody – vrátane všetkých nariadení a rozhodnutí inšpirovaných Európskou zelenou dohodou a spadajúcich do oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.
  5. Požadujeme hĺbkovú revíziu všetkých ostatných predpokladov Zelenej dohody, vrátane tých, ktoré sa týkajú energetickej a priemyselnej politiky a všetkých foriem obmedzovania vlastníckych práv.
  6. Požadujeme najmä upustenie od radikálneho a nerovnomerného obmedzovania používania prípravkov na ochranu rastlín a radikálnych a nerovných obmedzení používania hnojív u rôznych výrobcov. Ideologické požiadavky EÚ vedú nielen k strate konkurencieschopnosti európskej poľnohospodárskej produkcie, ale ohrozujú aj existenciu európskeho poľnohospodárstva, čo podkopáva výživovú bezpečnosť jednotlivých členských štátov i celého Spoločenstva.
  7. Požadujeme najmä upustenie od povinného úhoru poľnohospodárskej pôdy.
  8. Predovšetkým požadujeme, aby nové predpoklady Spoločnej poľnohospodárskej politiky boli predmetom širokých konzultácií v rozsahu, ktorý je v súčasnosti inšpirovaný Európskou zelenou dohodou, za účasti protestujúcich poľnohospodárov a analytických centier, ktoré ich podporujú.

Iba splnenie vyššie uvedených požiadaviek umožní poľnohospodárom vrátiť sa do práce a obnoviť dôvery občanov EÚ v jej zákonodarné orgány.

Občania Európskej únie

Čl. 3 Zmluvy o Európskej únii:

Cieľom Únie je podporovať mier, jej hodnoty a blahobyt jej národov.

Európskemu poľnohospodárstvu hrozí katastrofa

 – Nútené úhorovanie (nevyužívanie) poľnohospodárskej pôdy –

 – Nadmerné obmedzovanie používania prípravkov na ochranu rastlín –

 – Zníženie počtu hospodárskych zvierat –

 – Obmedzenie používania hnojív –

 – Nárast byrokracie –

– Masívny a nekontrolovaný prílev poľnohospodárskych produktov z krajín mimo EÚ –

To sú len niektoré z rozhodnutí eurokratov, ktoré ovplyvňujú európskych poľnohospodárov.

Musíme zastaviť ničenie európskeho poľnohospodárstva!

Pacifikácia protestu poľnohospodárov vo Varšave 6. marca 2023. Zdroj: X/používateľ Wojowniczka_PL

Protesty poľnohospodárov pokračujú

Poľnohospodári a ich organizácie čelia v mnohých členských štátoch obmedzeniam svojich základných slobôd zaručených Chartou základných práv Európskej únie, ako je sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu, vrátane práva organizovať sa a pripojiť sa k protestom proti legislatívnym krokom a vnútroštátnej politike a únijnej politike, ktoré škodia poľnohospodárskemu hospodárstvo únie, samotným poľnohospodárom a ich rodinám. Úrady mnohých krajín EÚ zakazujú protesty a používajú násilie na ich pacifikáciu. K nim sa pripája mnoho miestnych samospráv, ktoré zakazujú poľnohospodárske zhromaždenia, proti demonštrantom sa používajú priame donucovacie prostriedky a účastníci pokojných protestov sú zbavení slobody a čelia trestnému stíhaniu, ktoré môže viesť až k dlhodobému odňatiu slobody.

Z rúk eurokratov neutrpia iba poľnohospodári

Európska zelená dohoda je súbor unijných smerníc zameraných na zelenú transformáciu Európskej únie. Zavádza sa bez ohľadu na ekonomické a sociálne náklady a blahobyt občanov členských štátov, čím porušuje ciele, pre ktoré bola Únia založená.

Jedným zo základných nástrojov tejto transformácie je balík „Fit for 55“, ktorý predpokladá zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Tvorcovia tohto extrémneho cieľa nezohľadnili obrovskú disproporciu, ktorá existovala pred 34 rokmi vo vývoji medzi voľnotržnou západnou Európou a stredovýchodnou Európou, ktorá ešte len získavala ekonomickú slobodu, ani iné rozdiely. To má za následok nerovnomerné rozloženie nákladov na energetickú transformáciu a nadmerné zaťaženie relatívne chudobnejších krajín. 

Poľnohospodári nie sú jedinou sociálnou skupinou, ktorá priamo pocíti ťažké dopady zelenej revolúcie.

Zelená ideológia v Európskej únii

sa dotýka všetkých občanov EÚ. Utrpia najmä:

Poľnohospodári

Veľa smerníc v rámci Európskej zelenej dohody zasiahlo poľnohospodárskych výrobcov, najmä tých menších, ktorí prevádzkujú rodinné hospodárstva. Únijní úradníci tiež presadzujú zníženie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve. V dôsledku ich konania dochádza k zníženiu poľnohospodárskej produkcie (vrátane chovu zvierat), zvyšujú sa výrobné náklady a zvyšuje byrokracia. Za nedodržanie zelenej dohody hrozia obrovské finančné sankcie.

Vodiči a automobilový priemysel

V súlade s únijnou politikou je postupne obmedzovaný vjazd spaľovacích áut do európskych miest, čo nakoniec vedie k úplnému zákazu. Poľské Strefy Czystego Transportu, nemecké Umweltzone a belgické age-emissiezone sťažujú život obyvateľom, najmä tým chudobnejším, ktorí jazdia v starších autách nespĺňajúcich únijné emisné normy. Stali sa tak prvým terčom obmedzení a majú zákaz vjazdu do stále viac európskych miest. Eurokrati tiež presadili zákaz registrácie nových spaľovacích áut od roku 2035. Tým dôjde k likvidácii výroby spaľovacích áut v mnohých európskych krajinách. Kto si nemôže dovoliť drahý elektromobil, bude z komunikácie vylúčený.

Majitelia domov

Smernica EPBD o budovách ukladá všetkým vlastníkom budov povinnosť zabezpečiť, aby ich budovy spĺňali nulové emisie (tj. úplné odstránenie emisií spalín). Dokonca aj tie najchudobnejšie rodiny budú musieť podstúpiť nákladnú tepelnú modernizáciu, výmenu uhoľných, olejových či plynových kachlí za tzv. ekologické zdroje energie – predovšetkým favorizované tepelné čerpadlá. Tí, ktorí nevykonávajú klimatické renovácie, budú vystavení mnohým nástrojom administratívneho útlaku, ako sú vysoké finančné sankcie. Všetky tieto obrovské náklady na tepelnú modernizáciu (približne 325 miliárd eur len v Poľsku) znášajú zbedačení občania sami, pretože Európska únia neplánuje dodatočné prostriedky na renováciu miliónov budov, ktoré nespĺňajú aktuálne šialené emisné normy.

Môžeme zastaviť zelenú ideológiu

Hoci väčšina sveta naďalej rozvíja svoju ekonomiku založenú na energii založenej na fosílnych palivách (uhlie, ropa alebo zemný plyn) a ani vzdialene sa nezaujíma o ochranu klímy, Európa smerujúca k technologickej zaostalosti a civilizačnému kolapsu zavádza šialené požiadavky zelenej revolúcie, navrhnutej krajne ľavicovými ideológmi, ktorí sú odtrhnutí od reality. Politici vládnuci členským štátom Európskej únie bohužiaľ tieto návrhy vo veľkom prijímajú bez toho, aby si uvedomovali, že Únijné opatrenia nedokážu zmeniť klímu ani jej zmeny zastaviť. Milióny Európanov však uvrhnú do chudoby, pripravia európsku ekonomiku o konkurencieschopnosť a povedú ku kolapsu.

Výroba potravín a ďalšieho tovaru sa presunie mimo Európskej únie, kde neplatia absurdné klimatické predpisy.

Európska únia, ktorá mala byť hnacím motorom rozvoja, sa stala hlavnou prekážkou rozvoja!

Požadujeme, aby predstavitelia vlád a európskych krajín podnikli okamžité kroky na odstúpenie od škodlivých predpokladov Európskej zelenej dohody. Apelujeme preto na vládu, aby rýchlo zvolala Summit EÚ, na ktorom budú zvážené požiadavky poľnohospodárov z celej Európy.

Požadujeme tiež, aby bola občanom EÚ poskytnutá sloboda zhromažďovania a neobmedzená sloboda protestovať. Požadujeme prepustenie zadržaných poľnohospodárov, ktorí sa odvážili bojovať za svoje práva a práva všetkých občanov krajín EÚ.

Požadujeme vypracovanie nových predpokladov Spoločnej poľnohospodárskej politiky za účasti protestujúcich poľnohospodárov a analytických centier, ktoré ich podporujú.

O budúcnosti poľnohospodárstva a celých ekonomík európskych krajín by mali rozhodovať výrobcovia, nie zelení ideológovia!