Staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie

Dames en heren,

in artikel 3 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kunnen we lezen dat de Europese Unie “zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen”.

Bovendien voert de EU, in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat onder andere tot doel heeft “de plattelandsbevolking een adequate levensstandaard te verzekeren, met name door de verhoging van het individuele inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn”. De Europese Unie verklaart dat bij het vaststellen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid rekening wordt gehouden met “de specifieke aard van de landbouweconomie als gevolg van de sociale structuur van de landbouw en de structurele en natuurlijke verschillen tussen afzonderlijke landbouwregio’s”.

De bovenstaande principes, die door de EU-lidstaten zijn aangenomen en die ten grondslag liggen aan een harmonieuze Europese samenwerking, worden geschonden door de radicale eisen die worden ingevoerd als onderdeel van de Europese Green Deal.

In heel Europa wordt geprotesteerd door boeren die niet alleen vechten voor hun belangen, maar ook voor hun rechten die zijn opgesomd in de hierboven genoemde wetsteksten, die primair zijn voor de wetgeving van het Europees Parlement.

We roepen daarom de regeringsleiders van alle EU-lidstaten op om een doortastend antwoord te geven op de problemen van Europese boeren en burgers:

1. Wij eisen de bescherming van de vrijheid van vergadering van de boeren en de onbeperkte vrijheid om te protesteren. We eisen ook de vrijlating van boeren die vastzitten tijdens legale protesten en de stopzetting van strafrechtelijke procedures, die een instrument vormen om de demonstranten te intimideren.

2. We eisen de bijeenroeping van een EU-top die gewijd is aan de eisen van de protesterende boeren. We eisen het opgeven van façade-instrumenten van een fictieve dialoog met de industrie, zoals verwoord in de “Strategische dialoog over de toekomst van de landbouw in de EU” die in januari werd geïnitieerd door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

3. We eisen rationele beperkingen op de import van voedsel van buiten de EU, gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren.

4. We eisen dat de Europese Raad conclusies aanneemt die ertoe leiden dat EU-organen zich terugtrekken uit de elementen van de Europese Green Deal die het concurrentievermogen van de Europese landbouw verminderen en een bedreiging vormen voor de efficiëntie van de Europese landbouw en zijn vermogen om de inwoners van Europa te voeden. Dit omvat in het bijzonder de elementen die leiden tot een radicale stijging van de kosten voor elektriciteit, meststoffen en de noodzakelijke infrastructuur. Wij eisen een herziening van alle rechtshandelingen die door de EU zijn aangenomen in het kader van de Europese Green Deal – met inbegrip van alle verordeningen en besluiten die geïnspireerd zijn door de Europese Green Deal en die binnen het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vallen.

5. We eisen een grondige herziening van alle andere aannames van de Green Deal, inclusief die met betrekking tot energiebeleid en industrie en elke vorm van beperking van eigendomsrechten.

6. We eisen in het bijzonder dat wordt afgestapt van de radicale en ongelijke vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en radicale en ongelijke beperkingen van het gebruik van meststoffen. De ideologische eisen van de EU leiden niet alleen tot een verlies aan concurrentievermogen van de Europese landbouwproductie, maar bedreigen ook het voortbestaan van de Europese landbouw, wat de voedselzekerheid van de Gemeenschap en de lidstaten ondermijnt.

7. We eisen in het bijzonder een volledige intrekking van de verplichte braaklegging van landbouwgrond.

8. In het bijzonder eisen we dat nieuwe uitgangspunten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de reikwijdte die momenteel wordt geïnspireerd door de Europese Green Deal, worden onderworpen aan breed overleg, met deelname van protesterende boeren en analytische centra die hen ondersteunen.

Alleen als aan bovenstaande eisen wordt voldaan, kunnen de boeren weer aan het werk en kan het vertrouwen van de EU-burgers in de wetgevende organen tenminste gedeeltelijk worden hersteld.

Burgers van de Europese Unie

Art. 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie:

1.De Unie heeft ten doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen.

De Europese landbouw wordt geconfronteerd met een catastrofe als gevolg van:

– Verplichte braaklegging van landbouwgrond

– Buitensporige beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Inkrimping van de landbouwveestapel

– Beperkingen op het gebruik van meststoffen

– Toename van bureaucratie

Massale en ongecontroleerde instroom van landbouwproducten van buiten de EU

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de beslissingen van EU-bureaucraten die gevolgen hebben voor de Europese boeren.

We moeten de vernietiging van de Europese landbouw stoppen!

Pacificatie van het boerenprotest in Warschau op 6 maart 2023. Bron: X/gebruiker Wojowniczka_PL

Boerenprotesten houden aan

Boeren en hun organisaties worden in een aantal lidstaten geconfronteerd met beperkingen van hun fundamentele vrijheden, die worden gewaarborgd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals de vrijheid van vergadering en de vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van het recht om protesten te organiseren en deel te nemen aan protesten tegen wetgevende acties en nationaal en EU-beleid die schadelijk zijn voor de landbouweconomie van de EU, de boeren zelf en hun gezinnen. In veel EU-landen worden deze protesten verboden en met geweld de kop ingedrukt. Meerdere lokale overheden verboden bijeenkomsten van boeren en in veel steden in Europa werden directe dwangmaatregelen gebruikt tegen demonstranten, waarbij deelnemers aan vreedzame protesten van hun vrijheid werden beroofd en strafrechtelijke vervolging riskeerden die kan leiden tot langdurige gevangenisstraf.

De boeren zullen niet de enigen zijn die lijden onder de handen van Eurocraten

De Europese Green Deal is een reeks EU-richtlijnen die gericht zijn op de groene transformatie van de Europese Unie en die zijn ingevoerd zonder rekening te houden met de economische en sociale kosten en het welzijn van de burgers van de lidstaten, waardoor de doelstellingen waarvoor de Unie is opgericht, worden geschonden.

Een van de basisinstrumenten van deze transformatie is het “Fit for 55” pakket, dat uitgaat van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% in 2030 ten opzichte van 1990. De bedenkers van dit doel hielden geen rekening met de enorme wanverhouding in ontwikkeling die 34 jaar geleden bestond tussen het vrijemarkteconomie West-Europa en Centraal Oost-Europa, net bevrijd van de Sovjet-onderdrukking. Dit resulteert in een ongelijke verdeling van de kosten van energietransformatie en een buitensporige last voor de relatief armere landen.

Boeren zijn de eerste (en zeker niet de laatste) sociale groep die de gevolgen van de groene revolutie direct voelen.

De groene ideologie van de Europese Unie

raakt alle EU-burgers. In het bijzonder heeft het invloed op:

Boeren

Een reeks richtlijnen in het kader van de Europese Green Deal treft landbouwproducenten, vooral kleinere boerenfamiliebedrijven. EU-ambtenaren dwingen ook de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw te verminderen. Als gevolg van hun acties daalt de landbouwproductie (inclusief veeteelt), stijgen de productiekosten en neemt de bureaucratie toe. Er staan verschrikkelijke financiële boetes op het niet naleven van de Green Deal.

Automobilisten en auto-industrie

In lijn met het EU-beleid is er een geleidelijke vermindering van de vrijheid van toegang, die uiteindelijk leidt tot een verbod op de toegang van auto’s met verbrandingsmotoren tot Europese steden. Poolse schone transportzones, de Duitse Umweltzone en de Belgische leeftijdsemissiezone maken het leven moeilijker voor inwoners, vooral de armere, die in oudere auto’s rijden die niet aan de emissienormen van de EU voldoen. Zij waren de eersten die de toegang tot steeds meer Europese steden werd ontzegd. Eurocraten drukten ook een verbod door op het registreren van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035. Hierdoor zal de productie van auto’s met verbrandingsmotoren in veel Europese landen verdwijnen. Iedereen die zich geen dure elektrische auto kan veroorloven, wordt uitgesloten van communicatie.

Huiseigenaren

De Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen (EPBD) verplicht alle gebouweigenaren om een nuluitstoot te bereiken (d.w.z. volledige eliminatie van emissies). Zelfs de armste gezinnen worden verplicht om hun thermische isolatie te moderniseren en hun kolen- of gasoven te vervangen door zogenaamde ecologische energiebronnen – bij voorkeur warmtepompen. Degenen die de renovaties niet uitvoeren, zullen worden onderworpen aan administratieve onderdrukking, met behulp van instrumenten zoals hoge financiële boetes. Al deze enorme kosten voor thermische modernisering (ongeveer 324.000 miljoen euro of 324 miljard euro in Polen) zullen worden gedragen door verarmde burgers zelf, omdat de Europese Unie geen extra middelen beschikbaar stelt voor de renovatie van miljoenen gebouwen die niet voldoen aan de huidige idiote emissienormen.

We kunnen de groene ideologie nog stoppen

Hoewel de rest van de wereld doorgaat met het ontwikkelen van zijn economie op basis van energie uit steenkool en andere fossiele brandstoffen en zich zelfs in de verste verte niet bekommert om de bescherming van het klimaat, is Europa, dat ernaar streeft om de rol van ’s werelds meest achtergebleven regio over te nemen, als een bezetene bezig met het hijsen van de vlag van de groene revolutie, die ontworpen is door mensen die los staan van de realiteit – ideologen van extreem links. Helaas nemen politici die de lidstaten van de Europese Unie regeren hun voorstellen klakkeloos over, zonder er rekening mee te houden dat de acties van de EU het klimaat niet zullen kunnen veranderen. Ze zullen echter miljoenen Europeanen tot armoede drijven, het concurrentievermogen van de Europese economie vernietigen en tot de ineenstorting ervan leiden.

De productie van voedsel en andere goederen zal niet stoppen, maar zal alleen verplaatst worden naar landen buiten de Europese Unie, waar absurde klimaatregels niet van toepassing zijn.

De Europese Unie, die bedoeld was om ontwikkeling te stimuleren, is een ontwikkelingsbarrière geworden!

Wij eisen dat de staatshoofden en regeringsleiders van Europa onmiddellijk stappen ondernemen om zich terug te trekken uit de schadelijke Europese Green Deal-plannen. We roepen de machthebbers daarom op om met spoed een EU-top bijeen te roepen om de eisen van boeren uit heel Europa door te nemen.

We eisen ook dat EU-burgers vrijheid van vergadering en onbelemmerde vrijheid om te protesteren wordt gegarandeerd. We eisen de vrijlating van gevangen boeren die durfden te vechten voor hun rechten en de rechten van alle burgers van EU-landen.

We eisen de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met deelname van de protesterende boeren en de denktanks die hen steunen.

Het zijn de producenten, niet de groene ideologen, die over de toekomst van de landbouw en de hele economie van Europa moeten beslissen!