Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai

Gerbiamieji,

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad Europos Sąjunga „siekia tvarios Europos plėtros, pagrįstos darniu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, dideliu konkurencingumu pasižyminčia socialine rinkos ekonomika“.

Be to, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų ES vykdo Bendrąją žemės ūkio politiką, kuria be kitų tikslų siekiama užtikrinti „tinkamą kaimo gyventojų gyvenimo lygį, visų pirma didinant žemės ūkyje dirbančiųjų asmenines pajamas“. Tuo pat metu Europos Sąjunga pareiškia, kad tariantis dėl Bendrosios žemės ūkio politikos, atsižvelgiama į „specifinį žemės ūkio ekonomikos pobūdį, atsirandantį dėl socialinės žemės ūkio struktūros bei struktūrinių ir gamtinių skirtumų tarp atskirų žemės ūkio regionų“.

Šie ES valstybių narių priimti principai, kuriais grindžiamas darnus Europos bendradarbiavimas, buvo pažeisti, įgyvendinant radikalius Europos žaliajame kurse nustatytus reikalavimus.

Visoje Europoje ūkininkai protestuoja, gindami ne tik savo interesus, bet ir teises, kurias užtikrina čia minimi teisės aktai, turintys pirmenybę Europos Parlamento teisinėje sistemoje.

Raginame visų ES valstybių narių vyriausybių vadovus imtis ryžtingų ir konkrečių veiksmų,  kuriais būtų siekiama spręsti Europos ūkininkų ir piliečių problemas:

  1. Reikalaujame, kad protestuojantiems ūkininkams būtų suteikta susirinkimų laisvė bei laisva ir nevaržoma teisė protestuoti. Taip pat reikalaujame paleisti per teisinius protestus sulaikytus ūkininkus bei nutraukti baudžiamąjį procesą, kuriuo siekiama įbauginti protestuotojus.
  2. Reikalaujame sušaukti ES aukščiausiojo lygio susitikimą, skirtą protestuojančių ūkininkų suformuluotų reikalavimų analizei. Reikalaujame nutraukti fasadines fiktyvaus šią sritį liečiančio dialogo priemones, kurių pavyzdžiu yra sausio mėn. Europos komisijos pirmininkės Ursulės von der Leyen iniciatyva pradėtas „Strateginis dialogas dėl ES žemės ūkio ateities“.
  3. Reikalaujame racionalių maisto produktų importo iš ES nepriklausančių šalių apribojimų, pagrįstų konkrečiais kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais.
  4. Reikalaujame, kad Europos Vadovų Taryba priimtų sprendimus, kuriais remiantis ES organai nebedalyvautų Europos žaliojo kurso elementų, dėl kurių mažėja Europos žemės ūkio konkurencingumas, kyla grėsmė Europos žemės ūkio produktyvumui ir jo gebėjimui išmaitinti Europos gyventojus, įgyvendinime. Visų pirma tai liečia elementus, dėl kurių iš esmės padidėja elektros energijos ir trąšų kainos bei reikalavimai infrastruktūrai. Reikalaujame, kad ES peržiūrėtų visus teisės aktus, priimtus, atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, visų pirma visus Europos žaliojo kurso įkvėptus ir Bendrąją žemės ūkio politiką liečiančius reglamentus ir sprendimus.
  5. Reikalaujame iš esmės persvarstyti visas kitas Žaliojo kurso prielaidas, įskaitant prielaidas, susijusias su energetikos politika ir pramone, taip pat visų formų nuosavybės teisių apribojimais.
  6. Visų pirma reikalaujame nutraukti radikalų ir nevienodą augalų apsaugos priemonių naudojimo mažinimą ir radikalius bei nevienodus trąšų naudojimo apribojimus skirtingiems gamintojams. Dėl ideologinių ES reikalavimų ne tik prarandamas Europos žemės ūkio gamybos konkurencingumas, bet ir kyla grėsmė Europos žemės ūkio egzistavimui, o tai kenkia atskirų valstybių narių ir visos Bendrijos aprūpinimui maistu.
  7. Visų pirma reikalaujame panaikinti privalomą žemės ūkio paskirties žemės pūdymą.
  8. Visų pirma reikalaujame surengti plačias konsultacijas dėl naujų Europos žaliojo kurso įkvėptų Bendrosios žemės ūkio politikos prielaidų, kuriose dalyvautų protestuojantys ūkininkai ir juos remiančios ekspertų grupės.

Tik įgyvendinus minėtus reikalavimus, ūkininkai galės grįžti į darbą bei bus atkurtas ES piliečių pasitikėjimas jos teisėkūros institucijomis.

Europos Sąjungos piliečiai

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis:

Sąjungos tikslas – skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų gerovę.

Europos žemės ūkiui gresia katastrofa

– Priverstinis žemės ūkio paskirties žemės pūdymas (nenaudojimas) –

– Pernelyg didelis augalų apsaugos priemonių naudojimo apribojimas –

– Gyvulių kiekio mažinimas –

– Trąšų naudojimo apribojimai –

– Biurokratijos didėjimas –

– Masinis ir nekontroliuojamas žemės ūkio produktų antplūdis iš ES nepriklausančių šalių –

Tai tik keletas eurokratų rezoliucijų, nukreiptų prieš Europos ūkininkus.

Turime sustabdyti Europos žemės ūkio naikinimą!

2023 m. kovo 6 d. ūkininkų protesto Varšuvoje malšinimas. Šaltinis: X/user Wojowniczka_PL

Ūkininkų protestai tęsiasi

Kai kuriose Europos Sąjungos šalyse ūkininkai ir jų organizacijos susiduria su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje garantuojamų esminių laisvių, tokių kaip susirinkimų ir žodžio laisvės, įskaitant teisę organizuoti ir įsijungti į protestus prieš nacionalinius ir ES teisės aktus ir politiką, kenkiančią ES žemės ūkiui, patiems ūkininkams ir jų šeimoms, apribojimais. Daugelio ES šalių valdžios institucijos draudžia protestus ir naudoja smurtą jų malšinimui. Į tokius veiksmus įsijungia ir daug vietos valdžios institucijų, kurios draudžia ūkininkų susibūrimus, prieš protestuotojus naudoja tiesioginės prievartos priemones, o taikių protestų dalyviai yra suimami ir jiems pareiškiami baudžiamieji kaltinimai, galintys baigtis ilgalaikiu įkalinimu.

Nuo eurokratų nukentės ne tik ūkininkai

Europos žaliasis kursas yra ES direktyvų, kuriomis siekiama žaliosios Europos Sąjungos pertvarkos, rinkinys. Jis įvedamas, neatsižvelgiant į ekonomines ir socialines sąnaudas bei valstybių narių piliečių gerovę, taip pažeidžiant Europos Sąjungos įkūrimo tikslus.

Viena iš pagrindinių šios pertvarkos priemonių yra „Fit for 55“ sprendimų rinkinys, kuriame numatoma iki 2030 m. 55 %, lyginant su 1990 m., sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Šio kraštutinio tikslo kūrėjai neatsižvelgė į didžiulę prieš 34 metus buvusią disproporciją tarp laisvą rinką turinčios Vakarų Europos ir vėl ekonominę laisvę atgavusių Vidurio ir Rytų Europos šalių bei kitus skirtumus. Tai lemia netolygų energetikos pertvarkos išlaidų pasiskirstymą ir pernelyg didelę naštą santykinai skurdesnėms šalims. 

Ūkininkai nėra vienintelė socialinė grupė, kurią tiesiogiai paveiks žalioji revoliucija.

Žalioji ideologija Europos Sąjungoje

palies visus ES piliečiai. Visų pirma nukentės:

Ūkininkai

Kelios Europos žaliojo kurso direktyvos daro neigiamą poveikį žemės ūkio produktų gamintojams, ypač mažesniems, šeimyninių ūkių savininkams. ES pareigūnai taip pat reikalauja sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą žemės ūkyje. Dėl tokių veiksmų sumažėja žemės ūkio gamyba (visų pirma gyvulininkystė), padidėja gamybos sąnaudos ir biurokratija. Už žaliojo kurso nesilaikymą gresia didžiulės finansinės baudos.

Vairuotojai ir automobilių pramonė

Laikantis ES politikos, laipsniškai ribojamas vidaus degimo variklius turinčių automobilių įvažiavimas į Europos miestus. Vėliau jis bus visiškai draudžiamas. Lenkijos švaraus transporto zonos, Vokietijos „Umweltzone“ ir Belgijos „age-emissiezone“ apsunkina gyventojų, ypač skurdesnių, vairuojančių senesnius, ES išmetamųjų teršalų standartų neatitinkančius automobilius, gyvenimą. Jie tapo pirmuoju apribojimų taikiniu, nes jiems draudžiama įvažiuoti į vis daugiau Europos miestų. Eurokratai taip pat prastūmė draudimą nuo 2035 m. registruoti naujus vidaus degimo varikliais varomus automobilius. Tai panaikins vidaus degimo varikliais varomų automobilių gamybą daugelyje Europos šalių bei įves piliečių, negalinčių įsigyti brangaus elektromobilio, atskirtį dėl prastesnių susisiekimo galimybių. 

Namų savininkai

Pastatų energinio naudingumo direktyva įpareigoja visus pastatų savininkus pasiekti nulinį išmetamųjų teršalų kiekį (t. y. visiškai panaikinti išmetamuosius teršalus). Net ir skurdžiausios šeimos privalės atlikti brangią šiluminę modernizaciją, pakeisdamos anglį, dyzelinį kurą ar dujas naudojančius šiluminius katilus vadinamaisiais ekologiniais energijos šaltiniais, visų pirma pirmenybę turinčiais šilumos siurbliais. Tie, kurie nevykdys su klimato kaita susijusios renovacijos, nukentės nuo daugybės administracinės priespaudos priemonių, pvz., didelių finansinių baudų. Visas šias didžiules šiluminės modernizacijos išlaidas (vien Lenkijoje apie 325 mlrd. eurų) padengs patys nuskurdę piliečiai, nes Europos Sąjunga neskiria papildomų lėšų milijonų pastatų, kurie šiuo metu neatitinka beprotiškų išmetamųjų teršalų standartų, renovacijai.

Galime sustabdyti žaliąją ideologiją

Galime sustabdyti žaliąją ideologiją

Nors didžioji pasaulio dalis ir toliau savo ekonomikos plėtrą grindžia energetika, naudojančia iškastinį kurą (anglį, dyzelinį kurą ar gamtines dujas), ir jai nė kiek nerūpi klimato apsauga, Europa, dreifuodama link technologinio atsilikimo ir civilizacijos žlugimo, įgyvendina beprotiškus žaliosios revoliucijos sprendimus, gimusius nuo realybės atitrūkusių kraštutinių kairiųjų ideologų galvose. Deja, Europos Sąjungos valstybes nares valdantys politikai visiškai pritaria šiems pasiūlymams, nepripažindami, kad ES veiksmais nepavyks pakeisti klimato ar sustabdyti jo kaitos, tačiau dėl jų milijonai europiečių atsidurs skurde, o Europos ekonomika neteks konkurencingumo ir žlugs.

Maisto produktų ir kitų prekių gamyba bus perkelta už Europos Sąjungos ribų, kur absurdiškos klimato apsaugos taisyklės netaikomos.

Europos Sąjunga, kuri turėjo būti plėtros variklis, tapo pagrindine vystymosi kliūtimi!

Reikalaujame, kad Europos šalių ir vyriausybių vadovai nedelsdami imtųsi veiksmų, kuriais būtų siekiama atsisakyti žalingų Europos žaliojo kurso prielaidų, todėl kreipiamės į juos ir reikalaujame kuo greičiau sušaukti ES aukščiausiojo lygio susitikimą, kurio metu būtų išnagrinėti visi Europos ūkininkų reikalavimai.

Taip pat reikalaujame, kad ES piliečiams būtų garantuota susirinkimų laisvė ir nevaržoma laisvė protestuoti. Reikalaujame paleisti sulaikytus ūkininkus, išdrįsusius kovoti už savo ir visų ES piliečių teises.

Reikalaujame sukurti naujas Bendrosios žemės ūkio politikos prielaidas, dalyvaujant protestuojantiems ūkininkams ir juos remiančioms ekspertų grupėms.

Būtent gamintojai, o ne žalieji ideologai turėtų priimti sprendimus dėl žemės ūkio ateities ir visų Europos šalių ekonomikos!