Az Európai Unió kormány- és államfői

Hölgyeim és Uraim,

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének 3. bekezdése azt írja, hogy az Európai Unió „Európa fenntartható fejlődéséért dolgozik, amely a fenntartható gazdasági növekedésen és az árstabilitáson, valamint a magas versenyképességű szociális piacgazdaságon alapul”.

Ezen túlmenően az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban az EU Közös Agrárpolitikát működtet, amelynek célja többek között a „vidéki lakosság megfelelő életszínvonalának biztosítása, különösen a mezőgazdaságban dolgozók egyéni jövedelmének növelésével.” Az Európai Unió deklarálja, hogy a közös agrárpolitika kialakításakor figyelembe veszi az agrárgazdaságnak a mezőgazdaság társadalmi szerkezetéből adódó sajátos jellegét, valamint az egyes mezőgazdasági régiók közötti szerkezeti és természeti különbségeket.

Az EU-tagállamok által elfogadott és a harmonikus európai együttműködés alapjául szolgáló fenti alapelveket az Európai Zöld Megállapodásban foglalt radikális követelések végrehajtása sérti.

Európa-szerte tiltakoznak azok a gazdák, akik nemcsak érdekeikért, hanem a fent említett, az Európai Parlament jogalkotása szempontjából elsődleges jogi aktusokban biztosított jogaikért is küzdenek.

Ezért határozott és konkrét válaszokra szólítjuk fel az EU valamennyi tagállamának kormányfőit az európai gazdák és polgárok problémáinak megoldása érdekében:

  1. Követeljük, hogy a tiltakozó gazdáknak biztosítsák a gyülekezési szabadságot és a tiltakozás korlátlan szabadságát. Követeljük továbbá a jogos tiltakozások során őrizetbe vett gazdák szabadon bocsátását és a büntetőeljárások megszüntetését, amelyek a tüntetők megfélemlítésének eszköze.
  2. Követeljük a tiltakozó gazdák által megfogalmazott követeléseknek szentelt EU-csúcs összehívását. Követeljük a fiktív, színlelt ágazati párbeszéd eszközeinek feladását, erre példa  az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által januárban kezdeményezett „Stratégiai párbeszéd az EU mezőgazdaságának jövőjéről”.
  3. Konkrét mennyiségi és minőségi mutatók alapján racionális korlátozásokat követelünk az EU-n kívüli élelmiszerek behozatalára vonatkozóan.
  4. Követeljük, hogy az Európai Tanács fogadjon el olyan határozatokat, amelyek az uniós szerveknek az Európai Zöld Megállapodás azon elemeinek végrehajtásából való kilépéshez vezetnek, amelyek csökkentik az európai mezőgazdaság versenyképességét, és veszélyt jelentenek az európai mezőgazdaság hatékonyságára, valamint az európai mezőgazdaság élelmiszer-ellátó képességére, illetve Európa lakosságára. Ezek különösen a villamos energia, a műtrágyák és az infrastrukturális igények költségeinek radikális növekedéséhez vezetnek. Követeljük, hogy az EU vizsgálja felül az Európai Zöld Megállapodás keretében elfogadott valamennyi jogi aktust – beleértve az Európai Zöld Megállapodás által ihletett és a Közös Agrárpolitika hatálya alá tartozó valamennyi rendeletet és határozatot.
  5. Követeljük a Zöld Megállapodás összes többi céljának alapos felülvizsgálatát, beleértve az energia- és iparpolitikával, valamint a tulajdonjogok korlátozásának minden formájával kapcsolatosakat is.
  6. Különösen követeljük a növényvédő szerek felhasználásának radikális és egyenlőtlen csökkentésének, valamint a műtrágyahasználat radikális és egyenlőtlen korlátozásának a feladását a különböző gazdák számára. Az EU ideológiai követelései nemcsak az európai mezőgazdasági termelés versenyképességének elvesztéséhez vezetnek, hanem az európai mezőgazdaság létét is veszélyeztetik, ami aláássa az egyes tagállamok és az egész Közösség élelmiszerbiztonságát.
  7. Követeljük különösen a mezőgazdasági területek kötelező parlagon hagyásának törlését.
  8. Különösképpen azt is követeljük, hogy a Közös Agrárpolitika új feltételezéseiről széles körű konzultációt folytassanak a jelenleg az Európai Zöld Megállapodás által inspirált keretek között, a tiltakozó gazdák és az őket támogató elemző központok részvételével.

Csak a fenti követelések végrehajtása teszi lehetővé a gazdák számára, hogy visszatérjenek dolgozni, és helyreállítsák az uniós polgárok jogalkotó szerveibe vetett bizalmukat.

Az Európai Unió polgárai

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke:

Az Unió célja a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének előmozdítása.

Az európai mezőgazdaság katasztrófa küszöbén áll

 – Mezőgazdasági terület kényszerű parlagon hagyása (nem használatba vétele)–

 – A növényvédő szerek használatának túlzott mértékű korlátozása–

 – Az állatállomány méretének csökkentése –

 – A műtrágya használat korlátozása–

 – A bürokrácia növekedése–

A mezőgazdasági termékek tömeges és ellenőrizetlen beáramlása az EU-n kívülről –

Ez csak néhány az eurokraták döntései közül, amelyek az európai gazdákat érintik.

Meg kell állítanunk az európai mezőgazdaság pusztulását!

 A gazdák 2023. március 6-i varsói tiltakozásának feloszlatása. Forrás: X/ Wojowniczka_PL felhasználó

A gazdák tiltakozása folytatódik

A gazdákat és szervezeteiket számos tagállamban korlátozzák az Európai Unió Alapjogi Chartája által garantált alapvető szabadságaik, például a gyülekezési szabadság és a szólásszabadság tekintetében, beleértve a jogalkotási akciók elleni tiltakozások szervezésének és az azokhoz való csatlakozás jogát, a nemzeti és uniós politikák elleni tiltakozások jogát, amelyek károsak az EU agrárgazdaságára, magukra a gazdákra és családjaikra nézve. Számos uniós ország hatóságai betiltják a tiltakozásokat, és erőszakot alkalmaznak azok feloszlatására. Számos önkormányzat csatlakozik hozzájuk, amelyek tiltják a mezőgazdasági összejöveteleket, a tüntetőkkel szemben közvetlen kényszerintézkedéseket alkalmaznak, a békés tüntetések résztvevőit pedig megfosztják szabadságuktól és büntetőjogi felelősségre vonják, ami akár hosszú távú szabadságvesztést is maga után vonhat.

Nem csak a gazdák fognak szenvedni az eurokraták miatt

Az Európai Zöld Megállapodás olyan uniós irányelvek összessége, amelyek az Európai Unió környezetbarát átalakítását célozzák. Bevezetése a gazdasági és társadalmi költségekre, valamint a tagállamok polgárainak jólétére való tekintet nélkül történik, így sérti azokat a célokat, amelyek miatt az Uniót létrehozták.

Ennek az átalakításnak az egyik alapvető eszköze a „Fit for 55” csomag, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának 55%-os csökkentését feltételezi 2030-ra 1990-hez képest. Ennek az extrém célnak a megalkotói nem számoltak azzal a hatalmas aránytalansággal, ami 34 éve volt a fejlődésben a szabadpiaci Nyugat-Európa és a gazdasági szabadságot éppen visszanyerő Közép-Kelet-Európa között, vagy az egyéb különbségekkel. Ez az energiaátalakítás költségeinek egyenetlen eloszlását eredményezi, és túlzott terhet ró a viszonylag szegényebb országokra

A gazdák nem az egyetlen olyan társadalmi csoport, amely közvetlenül érzi a zöld forradalom súlyos hatásait.

A zöld ideológia az Európai Unióban minden uniós polgárt érint.

Különösen a következő csoportok fognak szenvedni:

Gazdák

Az Európai Zöld Megállapodás részeként számos irányelv sújtja a mezőgazdasági termelőket, különösen a kisebbeket, amelyek családi gazdaságokat vezetnek. Az EU illetékesei az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését a mezőgazdaságban is kikényszerítik. Tevékenységük következtében csökken a mezőgazdasági termelés (beleértve az állattenyésztést is), nőnek a termelési költségek és nő a bürokrácia. A Zöld Megállapodás be nem tartásáért szörnyű pénzbüntetés jár.

A járművezetők és az autóipar

Az uniós politikával összhangban fokozatosan korlátozzák a belsőégésű gépkocsik belépését az európai városokba, ami végül teljes tilalomhoz vezet. A lengyel tiszta közlekedési zónák, a német Umweltzone és a belga age-emissiezone megnehezítik a lakosok életét, különösen a szegényebbek életét, akik olyan régebbi autókkal közlekednek, amelyek nem felelnek meg az EU károsanyag-kibocsátási normáinak. Ők lettek a korlátozások első célpontjai, és egyre több európai városba tilos belépniük. Az eurokraták 2035-től az új belsőégésű autók regisztrációját is betiltották. Ezzel számos európai országban megszűnik a belsőégésű autók gyártása. Aki nem engedhet meg magának egy drága elektromos autót, az ki lesz zárva a közlekedésből.

Lakástulajdonosok

Az EPBD Építési Irányelv minden épülettulajdonost kötelez, hogy épületeit zéró kibocsátásúvá tegye (azaz az üvegházgáz kibocsátások teljes megszüntetését irányozza elő). A legszegényebb családokat is költséges hőkorszerűsítésre kötelezik, a szén-, olaj- vagy gázkemencéket ún. ökológiai energiaforrásokra – elsősorban a kedvelt hőszivattyúkra. Azok, akik nem végeznek ilyen célú felújítást, számos adminisztratív elnyomás eszközének vetik alá magukat, például magas pénzbüntetésnek. A termikus korszerűsítés óriási költségeit (csak Lengyelországban körülbelül 325 milliárd eurót) maguk az elszegényedett polgárok viselik, mert az Európai Unió nem biztosít pénzt a több millió épület felújítására, amelyek nem felelnek meg a jelenleg őrült kibocsátási normáknak.

Megállíthatjuk a zöld ideológiát

Noha a világ nagy része továbbra is a fosszilis tüzelőanyagokon (szén, kőolaj vagy földgáz) alapuló energia felhasználásával fejleszti gazdaságát, és még csak távolról sem aggódik a klímavédelem miatt, a technológiai elmaradottság és a civilizációs összeomlás felé sodródó Európa a valóságtól elrugaszkodott szélsőbaloldali ideológusok által tervezett zöld forradalom őrült posztulátumait vezeti be. Sajnos az Európai Unió tagállamait kormányzó politikusok többsége elfogadja ezeket a javaslatokat, nem veszik észre, hogy az uniós intézkedések nem képesek megváltoztatni vagy megállítani az éghajlatváltozásokat. Ezek azonban az európaiak millióit sodorják szegénységbe, megfosztják az európai gazdaságot versenyképességétől, és az összeomlásához vezetnek.  Az élelmiszerek és egyéb áruk gyártását az Európai Unión kívülre helyezik át, ahol nincsenek bevezetve az abszurd klímaszabályok.

A fejlődés legfőbb akadálya az Európai Unió lett, amely a fejlődést hivatott vezérelni!

Követeljük, hogy az európai országok kormányfői és államfői tegyenek azonnali lépéseket az Európai Zöld Megállapodás káros hatásainak megfékezésére. Ezért felhívással fordulunk a kormányokhoz, hogy mielőbb hívjanak össze egy EU-csúcsot, amelyen figyelembe veszik az összes EUs gazdák igényeit.

Követeljük továbbá, hogy biztosítsák az uniós polgárok számára a gyülekezési szabadságot és a tiltakozás korlátlan szabadságát. Követeljük azoknak a letartóztatott gazdáknak a szabadon bocsátását, akik harcolni mertek jogaikért és az EU-országok minden állampolgárának jogaiért.

Követeljük a Közös Agrárpolitika új feltevéseinek kidolgozását, a tiltakozó gazdák és az őket támogató elemző központok részvételével.

A mezőgazdaság és az európai országok teljes gazdaságának jövőjéről a termelőknek kell dönteniük, nem a zöld ideológusoknak!