Představitelé vlád a států Evropské unie

Dámy a pánové,

v čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii se píše, že Evropská unie „pracuje pro udržitelný rozvoj Evropy, který je založen na udržitelném hospodářském růstu, cenové stabilitě a sociálně tržním hospodářství s vysokou konkurenceschopností“.

EU navíc v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie provádí Společnou zemědělskou politiku, jejímž cílem je mimo jiné zajistit „přiměřenou životní úroveň venkovského obyvatelstva, zejména zvýšením individuálního příjmu osob pracujících v zemědělství“. Evropská unie deklaruje, že při stanovování společné zemědělské politiky je zohledněn „specifický charakter zemědělské ekonomiky vyplývající ze sociální struktury zemědělství a strukturálních a přírodních rozdílů mezi jednotlivými zemědělskými regiony“.

Výše uvedené principy, přijaté členskými státy EU, které jsou základem harmonické evropské spolupráce, byly porušeny implementací radikálních požadavků obsažených v Zelené dohodě pro Evropu.

Po celé Evropě probíhají protesty zemědělců, kteří bojují nejen za své zájmy, ale i za svá práva garantovaná ve výše zmíněných právních aktech, které jsou primární pro legislativu Evropského parlamentu.

Vyzýváme proto představitele vlád všech členských států EU k rozhodným a konkrétním reakcím zaměřeným na řešení problémů evropských zemědělců a občanů:

  1. Požadujeme, aby protestujícím zemědělcům byla poskytnuta svoboda shromažďování a neomezená svoboda protestovat. Požadujeme také propuštění zemědělců zadržených během právních protestů a zastavení trestního řízení, které je nástrojem k zastrašování demonstrantů.
  2. Požadujeme svolání Summitu EU věnovaného požadavkům formulovaným protestujícími farmáři. Požadujeme opuštění fasádních nástrojů fiktivního odborného dialogu, jehož příkladem je „Strategický dialog o budoucnosti zemědělství v EU“, který v lednu iniciovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
  3. Požadujeme racionální omezení dovozu potravin ze zemí mimo EU na základě konkrétních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů.
  4. Požadujeme, aby Evropská rada přijala rozhodnutí vedoucí k odstoupení orgánů EU od implementace prvků Zelené dohody pro Evropu, které snižují konkurenceschopnost evropského zemědělství a ohrožují efektivitu evropského zemědělství a jeho schopnost uživit obyvatele Evropy. Jedná se zejména o prvky vedoucí k radikálnímu nárůstu nákladů na elektrickou energii, hnojiva a požadavky na infrastrukturu. Požadujeme, aby EU přezkoumala všechny právní akty přijaté v rámci Zelené dohody pro Evropu – včetně všech nařízení a rozhodnutí inspirovaných Zelenou dohodou pro Evropu a spadajících do oblasti společné zemědělské politiky.
  5. Požadujeme hloubkovou revizi všech ostatních předpokladů Zelené dohody, včetně těch, které se týkají energetické a průmyslové politiky a všech forem omezování vlastnických práv.
  6. Požadujeme zejména upuštění od radikálního a nerovnoměrného omezování používání přípravků na ochranu rostlin a radikálních a nerovných omezení používání hnojiv u různých výrobců. Ideologické požadavky EU vedou nejen ke ztrátě konkurenceschopnosti evropské zemědělské produkce, ale ohrožují i ​​existenci evropského zemědělství, což podkopává výživovou bezpečnost jednotlivých členských států i celého Společenství.
  7. Požadujeme zejména upuštění od povinného úhoru zemědělské půdy.
  8. Zejména požadujeme, aby nové předpoklady Společné zemědělské politiky byly předmětem širokých konzultací v rozsahu, který je v současnosti inspirován Zelenou dohodou pro Evropu, za účasti protestujících zemědělců a analytických center, která je podporují.

Pouze splnění výše uvedených požadavků umožní zemědělcům vrátit se do práce a obnovit část důvěry občanů EU v její zákonodárné orgány.

Občané Evropské unie

Čl. 3 Smlouvy o Evropské unii:

Cílem Unie je podporovat mír, její hodnoty a blahobyt jejích národů.

Evropskému zemědělství hrozí katastrofa

 – Nucené úhorování (nevyužívání) zemědělské půdy –

 – Nadměrné omezování používání přípravků na ochranu rostlin –

 – Snížení počtu hospodářských zvířat –

 – Omezení používání hnojiv –

 – Nárůst byrokracie –

– Masivní a nekontrolovaný příliv zemědělských produktů ze zemí mimo EU –

To jsou jen některá z rozhodnutí eurokratů, která ovlivňují evropské zemědělce.

Musíme zastavit ničení evropského zemědělství!

Pacifikace protestu zemědělců ve Varšavě 6. března 2023. Zdroj: X/uživatel Wojowniczka_PL

Protesty zemědělců pokračují

Zemědělci a jejich organizace čelí v řadě členských států omezením svých základních svobod zaručených Listinou základních práv Evropské unie, jako je svoboda shromažďování a svoboda projevu, včetně práva organizovat se a připojit se k protestům proti legislativním krokům a vnitrostátní politice a unijní politice, které škodí zemědělskému hospodářství unie, samotným zemědělcům a jejich rodinám. Úřady mnoha zemí EU zakazují protesty a používají násilí k jejich pacifikaci. K nim se připojuje mnoho místních samospráv, které zakazují zemědělská shromáždění, proti demonstrantům se používají přímé donucovací prostředky a účastníci pokojných protestů jsou zbaveni svobody a čelí trestnímu stíhání, které může vést až k dlouhodobému odnětí svobody.

Z rukou eurokratů neutrpí pouze zemědělci

Zelená dohoda pro Evropu je soubor unijních směrnic zaměřených na zelenou transformaci Evropské unie. Zavádí se bez ohledu na ekonomické a sociální náklady a blahobyt občanů členských států, čímž porušuje cíle, pro které byla Unie založena.

Jedním ze základních nástrojů této transformace je balíček „Fit for 55“, který předpokládá snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Tvůrci tohoto extrémního cíle nezohlednili obrovskou disproporci, která existovala před 34 lety ve vývoji mezi volnotržní západní Evropou a středovýchodní Evropou, která teprve získávala ekonomickou svobodu, ani jiné rozdíly. To má za následek nerovnoměrné rozložení nákladů na energetickou transformaci a nadměrné zatížení relativně chudších zemí. 

Zemědělci nejsou jedinou sociální skupinou, která přímo pocítí těžké dopady zelené revoluce.

Zelená ideologie v Evropské unii

se dotýká všech občanů EU. Utrpí zejména:

Zemědělci

Řada směrnic v rámci Zelené dohody pro Evropu zasáhla zemědělské výrobce, zejména ty menší, kteří provozují rodinná hospodářství. Unijní úředníci také prosazují snížení emisí skleníkových plynů v zemědělství. V důsledku jejich jednání dochází ke snížení zemědělské produkce (včetně chovu zvířat), zvyšují se výrobní náklady a zvyšuje byrokracie. Za nedodržení zelené dohody hrozí obrovské finanční sankce.

Řidiči a automobilový průmysl

V souladu s unijní politikou je postupně omezován vjezd spalovacích aut do evropských měst, což nakonec vede k úplnému zákazu. Polské Strefy Czystego Transportu, německé Umweltzone a belgické age-emissiezone ztěžují život obyvatelům, zejména těm chudším, kteří jezdí ve starších autech nesplňujících unijní emisní normy. Stali se tak prvním terčem omezení a mají zákaz vjezdu do stále více evropských měst. Eurokraté také prosadili zákaz registrace nových spalovacích aut od roku 2035. Tím dojde k likvidaci výroby spalovacích aut v mnoha evropských zemích. Kdo si nemůže dovolit drahý elektromobil, bude z komunikace vyloučen.

Majitelé domů

Směrnice EPBD o budovách ukládá všem vlastníkům budov povinnost zajistit, aby jejich budovy splňovaly nulové emise (tj. úplné odstranění emisí spalin). Dokonce i ty nejchudší rodiny budou muset podstoupit nákladnou tepelnou modernizaci, výměnu uhelných, olejových či plynových kamen za tzv. ekologické zdroje energie – především favorizovaná tepelná čerpadla. Ti, kdo neprovedou klimatické renovace, budou vystaveni řadě nástrojů administrativního útlaku, jako jsou vysoké finanční sankce. Všechny tyto obrovské náklady na tepelnou modernizaci (přibližně 325 miliard eur jen v Polsku) ponesou zbídačení občané sami, jelikož Evropská unie neplánuje dodatečné prostředky na renovaci milionů budov, které nesplňují aktuálně šílené emisní normy.

Můžeme zastavit zelenou ideologii

Ačkoli většina světa nadále rozvíjí svou ekonomiku založenou na energii založené na fosilních palivech (uhlí, ropa nebo zemní plyn) a ani vzdáleně se nezajímá o ochranu klimatu, Evropa směřující k technologické zaostalosti a civilizačnímu kolapsu zavádí šílené požadavky zelené revoluce, navržené krajně levicovými ideology, kteří jsou odtrženi od reality. Politici vládnoucí členským státům Evropské unie bohužel tyto návrhy ve velkém přijímají, aniž by si uvědomovali, že Unijní opatření nedokážou změnit klima ani jeho změny zastavit. Miliony Evropanů však uvrhnou do chudoby, připraví evropskou ekonomiku o konkurenceschopnost a povedou ke kolapsu.

Výroba potravin a dalšího zboží se přesune mimo Evropskou unii, kde neplatí absurdní klimatické předpisy.

Evropská unie, která měla být hnacím motorem rozvoje, se stala hlavní překážkou rozvoje!

Požadujeme, aby představitelé vlád a evropských zemí podnikli okamžité kroky k odstoupení od škodlivých předpokladů Zelené dohody pro Evropu. Apelujeme proto na vládu, aby rychle svolala Summit EU, na kterém budou zváženy požadavky zemědělců z celé Evropy.

Požadujeme také, aby byla občanům EU poskytnuta svoboda shromažďování a neomezená svoboda protestovat. Požadujeme propuštění zadržených zemědělců, kteří se odvážili bojovat za svá práva a práva všech občanů zemí EU.

Požadujeme vypracování nových předpokladů Společné zemědělské politiky za účasti protestujících zemědělců a analytických center, která je podporují.

O budoucnosti zemědělství a celých ekonomik evropských zemí by měli rozhodovat výrobci, nikoli zelení ideologové!